Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykoterapi Psykoanalys Psykiatrisk Konsultation

Psykoterapi som behandlingsform

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Samtalen syftar till att i en förtroendefull atmosfär skapa möjligheter att förstå och förändra sina problem. Beroende på problematik och tidsperspektiv varierar fokus och målsättning för samtalen. Behandlingen görs utifrån en överenskommelse mellan psykoterapeut och patient och sker inom fastställda ramar vad det gäller tider, arvode, frekvens och psykoterapins längd.

 

En längre psykoterapi sträcker sig ofta över flera år. Tillsammans med psykoterapeuten försöker man förstå mer om sitt omedvetna, och hur inre relationer påverkar yttre relationer. Det spelar ofta en betydelsefull roll när vi känner oss låsta i mönster eller symtom. Interaktionen mellan patient/psykoterapeut är en viktig del av arbetet som bidrar till bättre förståelse av egna reaktioner. Större självkännedom ger bättre möjlighet att påverka sitt eget liv, som ofta hanteras på ett mer medvetet och friare sätt. Nyfikenhet och beredskap att utforska och möta sig själv är en god förutsättning för en längre tids psykoterapi.

Kontakt: Samtliga

 

En kortare psykoterapi är ofta tidsbegränsad. Syftet är att förstå och hantera de aktuella svårigheterna. Dessa klargörs i dialog med psykoterapeuten. Innehållet i samtalen är mer avgränsat och fokuserat på problemen. Många gånger kan även ett fåtal samtal göra att man får hjälp att definiera hinder och se möjligheter till förändring. En kortare psykoterapi kan ibland vara tillräcklig vid akuta och traumatiska situationer, som exempelvis förlust av anhörig, separationer, förändringar på arbetet eller sjukdom.

Kontakt: Samtliga

 

Vid relations- eller familjeproblem finns möjlighet att komma på gemensamma samtal - parterapi. Fokus i samtalen är att tillsammans söka förståelse och förändring av samspelsmönster som inte fungerar. Beroende på problematik, behov, och tidsperspektiv varierar fokus för utforskandet.

Kontakt: Samtliga

Vi tar även emot barn- och ungdomar i terapi. I barnterapi används leken som ett viktigt led i att kommunicera och förstå barnets inre värld.

Kontakt: barn- och ungdom;  Julie Showich Lundgren, David Benelbaz.
Ungdom; Karin Sundwall, Agneta Borgare